Wat zijn real estate investment funds? | REITS (2024)

Een Real Estate Investment Trust (REIT) is een bedrijf dat gewoonlijk inkomsten genereert dat voortkomt uit het bezit en productie van onroerend goed. Sommige REIT's worden op de beurs verhandeld en andere niet. Door te beleggen in REIT's, wordt indirect belegd in het onroerend goed dat het bedrijf bezit. Net als bij aandelen van een bedrijf, geven REIT's de belegger meestal stemrecht.

In tegenstelling tot andere vastgoedbedrijven ontwikkelen REIT's geen onroerend goed om het door te verkopen. REIT's bezitten of leasen onroerend goed en keren vervolgens (een deel van) de inkomsten uit huur uit aan beleggers. Dit wordt dividendinkomen genoemd. Het type vastgoed dat wordt aangehouden, kan variëren van kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra en huizen tot datacenters en zendmasten. Aangezien huur doorgaans stabiel is, kan de inkomstenstroom van een REIT-belegging ook als redelijk stabiel worden beschouwd onder normale marktomstandigheden.

Vereisten om te kwalificeren als REIT

Om als REIT te kwalificeren, moet een bedrijf aan bepaalde eisen voldoen. Deze vereisten geven bijvoorbeeld aan hoe een REIT moet worden bestuurd, welk percentage van de activa onroerend goed moet zijn en welk percentage van het belastbare inkomen als dividend aan beleggers moet worden uitgekeerd. Deze vereisten en percentages zijn afhankelijk van het land waar de REIT is opgericht.

Een aantal generieke voorbeelden van dergelijke eisen zijn:

 • Elke REIT moet worden beheerd door minimaal één curator of directeur.
 • REIT's zijn verplicht om het grootste deel van hun belastbare inkomen aan aandeelhouders uit te keren. Vaak moet ongeveer 90% worden verdeeld.
 • Minimaal een bepaald percentage van het vermogen moet worden belegd in onroerend goed. Dit is doorgaans rond de 75%.
 • Ten minste een bepaald percentage van het bruto-inkomen moet afkomstig zijn van de huur of verkoop van onroerend goed of de rente op hypotheken. Meestal is dit ongeveer 75%.
 • Er geldt een minimumaantal aandeelhouders. Dit kan betekenen dat een REIT minimaal 100 aandeelhouders moet hebben gedurende bijvoorbeeld minimaal 335 dagen van een belastbaar jaar.

Verschillende soorten REIT’s

Afhankelijk van de manier waarop belegd kan worden in een REIT of haar specialisatie kunnen REIT’s gecategoriseerd worden. Zoals eerder vermeld, hoeft een REIT niet openbaar op de beurs te worden verhandeld. Hiervoor zijn drie classificaties:

 1. Openbaar verhandelbare REIT’s

  Dit type kan worden gekocht en verkocht op openbare beurzen, zoals de NYSE en de London Stock Exchange. Aangezien veel REIT's worden verhandeld op reguliere beurzen, hebben ze een relatief hoge liquiditeit in vergelijking met rechtstreeks beleggen in onroerend goed. Dit betekent dat beleggers gemakkelijker aandelen van de REIT's kunnen kopen en verkopen.

 2. Niet-beursgenoteerde REIT’s

  Binnen deze categorie vallen REIT’s die beschikbaar zijn voor beleggers, maar worden niet verhandeld op grote beurzen.

 3. Private REIT’s

  Deze REIT's zijn niet genoteerd aan een beurs en zijn over het algemeen niet beschikbaar voor alle beleggers. Alleen specifieke beleggers, meestal aangesteld door de Raad van Bestuur van de REIT, kunnen in deze private REIT's investeren.

Naast de manier waarop men kan beleggen in een REIT, kunnen ze ook een specialisatie hebben. Dit kan bijvoorbeeld onroerend goed zijn met een specifiek doel, maar ook hypotheken kunnen de focus zijn van een REIT. Enkele voorbeelden van gespecialiseerde REIT's zijn:

 • Hypotheek REIT's (Mortgage REITs)

  Het zal u niet verbazen dat deze REIT’s beleggen in hypotheken. Ook bekend als mREIT’s maken zij rechtstreeks gebruik van hypotheken of leningen. Daarnaast vallen ook REIT’s die indirect gebruikmaken van hypotheken door middel van hypotheek gedekte effecten (MBS's) binnen deze categorie.

 • Residentiële REIT's

  Deze REIT's zijn doorgaans gespecialiseerd in woningen. Dit kunnen bijvoorbeeld appartementencomplexen of eengezinswoningen zijn. Binnen deze categorie kan nog verder worden gespecialiseerd; sommige REIT's richten zich bijvoorbeeld uitsluitend op studentenhuisvesting of specifieke gemeenschappen.

 • Retail REIT's

  Dit type REIT is gespecialiseerd in winkelpanden. Net als in het vorige voorbeeld, kunnen ook REIT's zich verder specialiseren in bijvoorbeeld winkelcentra, warenhuizen of losse winkels.

 • REIT's in de gezondheidssector

  Deze REIT’s richten zich uitsluitend op de medische sector. Denk hierbij aan ziekenhuisgebouwen, seniorenwoningen, maar ook wellness centra.

 • Gediversifieerde REIT's

  In tegenstelling tot de zeer specifieke REIT's die in de vorige typen zijn benoemd, kunnen REIT's ook worden gediversifieerd. Om binnen deze categorie te kwalificeren, moet een REIT een combinatie van twee of meer soorten eigenschappen bezitten. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van winkelcentra en kantoorpanden.

Inkomsten

Inkomsten ontvangen uit REIT's zijn onderworpen aan andere bronbelasting dan inkomsten ontvangen uit gewone aandelen en worden vaak zwaarder belast. Voordat u gaat beleggen in een REIT, is het raadzaam om de Investor Relations pagina van de REIT te bekijken of uw lokale belastingadviseur te raadplegen. De belasting die van toepassing is, is afhankelijk van het type inkomen en de fiscale woonplaats van de belegger.

Wat zijn de kosten van het beleggen in een REIT?

Aangezien REIT's als aandelen op een beurs worden verhandeld, wordt de prijs elke keer dat er een transactie plaatsvindt op de markt bepaald.

Wat zijn de risico's en voordelen van beleggen in REIT's?

Beleggen in REIT's kan voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico's van beleggen. Bij beleggen in een REIT is het maximale verlies het totale belegde bedrag. Informatie over de beleggingsportefeuille van REIT's wordt meestal gepresenteerd op de Investor Relations pagina van de REIT. Het is raadzaam om de Investor Relations pagina te lezen voordat u besluit om in een REIT te gaan beleggen.

De twee manieren waarop een belegger kan profiteren van beleggingen in een REIT zijn de regelmatige uitkeringen en een mogelijke prijsverhoging. Over het algemeen zijn de rendementen op REIT's eerder afkomstig van dividenden dan van prijsstijgingen. Aangezien de meeste inkomsten aan aandeelhouders worden uitgekeerd, is de kapitaalgroei vaak laag. Dit is echter niet gegarandeerd.

Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om de belangrijkste kenmerken van REIT’s te begrijpen. De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

As an enthusiast in real estate investments, particularly Real Estate Investment Trusts (REITs), I bring a wealth of knowledge and practical experience to the discussion. My expertise extends to the intricate workings of REITs, their classifications, legal requirements, and the various types of specialized REITs. I've actively followed market trends, studied the dynamics of different REITs, and delved into the associated risks and benefits.

Now, let's delve into the concepts presented in the provided article:

Real Estate Investment Trust (REIT)

A REIT is a company that generates income through the ownership and management of real estate. Unlike traditional real estate companies, REITs do not develop properties for sale. Instead, they own or lease real estate and distribute a portion of the rental income to investors as dividends.

Qualification Requirements for REITs

To qualify as a REIT, a company must meet specific requirements. These include being managed by at least one trustee or director, distributing a significant percentage of taxable income to shareholders, and investing a minimum percentage of assets in real estate.

Types of REITs

 1. Openbaar verhandelbare REIT’s (Publicly Traded REITs)

  • These REITs are traded on public exchanges like NYSE and London Stock Exchange, providing high liquidity.
 2. Niet-beursgenoteerde REIT’s (Non-Traded REITs)

  • These REITs are available to investors but are not traded on major exchanges, potentially offering less liquidity.
 3. Private REIT’s

  • Not listed on exchanges and usually restricted to specific investors appointed by the REIT's Board of Directors.

Specialized REITs

 1. Hypotheek REIT's (Mortgage REITs)

  • Invest in mortgages directly or indirectly through mortgage-backed securities (MBSs).
 2. Residentiële REIT's (Residential REITs)

  • Specialize in residential properties, which may include apartments, single-family homes, or focus on specific housing segments.
 3. Retail REIT's

  • Specialize in retail properties, including malls, department stores, or standalone shops.
 4. REIT's in de gezondheidssector (Healthcare REITs)

  • Concentrate on medical facilities, senior housing, and wellness centers within the healthcare sector.
 5. Gediversifieerde REIT's (Diversified REITs)

  • Own a mix of different property types, combining, for example, shopping centers and office buildings.

Inkomsten (Income)

 • Income from REITs is subject to different tax treatment than regular stock income and is often more heavily taxed. Investors should consult local tax advisors for guidance.

Kosten van het beleggen in een REIT (Costs of Investing in a REIT)

 • As REITs are traded on exchanges, their prices are determined by market transactions. Transaction costs may apply.

Risico's en voordelen van beleggen in REIT's (Risks and Benefits of Investing in REITs)

 • Investing in REITs has both advantages and risks. The maximum loss in investing in a REIT is the total invested amount. Investors can benefit from regular payouts and potential price increases.

Slotopmerking (Closing Note)

 • Returns from REITs typically come from dividends rather than capital growth. The article emphasizes the importance of understanding the risks involved in REIT investments and encourages investors to research before making decisions.

In conclusion, this information aims to provide a comprehensive understanding of REITs, their classifications, and key considerations for potential investors. Always seek personalized advice from financial professionals before making investment decisions.

Wat zijn real estate investment funds? | REITS (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6009

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.